Danes je 25.9.2023
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 4958/2010, Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva, z dne 2.3.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
med delavci in družbami drobnega gospodarstva
(KPdg)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva
2733/2011
2.3.2023
1. člen
(uvodna določba)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo širše ravni (v nadaljevanju: KPdg) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  KPdg je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega sestavni del je tudi tarifna priloga.
2. člen
(stranki KPdg)
(1)  Pogodbeni stranki KPdg sta GZS - Podjetniško trgovska zbornica (v nadaljevanju: GZS - PTZ), kot predstavnik delodajalcev in Sindikat obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljevanju: SODS), kot predstavnik delavcev (v nadaljevanju: pogodbeni stranki).
(2)  Uporabniki kolektivne pogodbe so delodajalci, člani pogodbene stranke in pri njih zaposleni delavci.
1. OBLIGACIJSKI DEL
1.1. SPLOŠNO
3. člen
(stvarna in krajevna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so člani GZS - PTZ, ki trajno opravljajo delo na območju Republike Slovenije in so razvrščeni v naslednje podrazrede dejavnosti po SKD 2008: 13.300 - dodelava tekstilij; 13.990 - proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij; 14.120 - proizvodnja delovnih oblačil; 14.130 - proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 15.120 - proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenskih izdelkov; 15.200 - proizvodnja obutve; 16.210 - proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa; 16.220 - proizvodnja sestavljenega parketa; 16.230 - stavbno mizarstvo in tesarstvo; 16.240 - proizvodnja lesene embalaže; 16.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja; 17.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22.110 - proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila; 22.190 - proizvodnja drugih izdelkov iz gume, 22.210 - proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas, 22.220 - proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 22.230 - proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 22.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 23.440 - proizvodnja druge tehnične keramike; 24.330 - hladno oblikovanje profilov in pregibanje; 25.110 - proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 25.120 - proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 25.290 - proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern; 25.620 - mehanska obdelava kovin; 25.710 - proizvodnja rezil in jedilnega pribora; 25.720 - proizvodnja ključavnic, okovja; 25.731 - proizvodnja ročnega orodja; 25.910 - proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 25.920 - proizvodnja lahke kovinske embalaže; 25.930 - proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti; 25.940 - proizvodnja vijačnega materiala, vezi; 25.990 - proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov; 26.400 -