Danes je 16.6.2024
Predavatelji

Vsi predavatelji


Urška Krivec je strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl. Znotraj odvetniške pisarne se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom. Od leta 2017 za Verlag Dashöfer piše strokovne članke, pripravlja odgovore ter izvaja spletne seminarje in spletne klepetalnice.
Tomaž Glažar, univ.dipl.ekon., je svetovalec na področju računovodskega spremljanja zalog in proizvodnje. Predava na Visoki šoli za računovodstvo, bil je glavni avtor Praktičnega vodiča po računovodstvu za področje zalog in proizvodnje od začetka izhajanja v Sloveniji. Trenutno aktivno ustvarja prispevke za priročnik Računovodstvo v stroki in praksi. Med drugim je tudi avtor in predavatelj najuspešnejšega predavanja, ki ga je organizirala založba Verlag Dashöfer: Računovodsko spremljanje proizvodnje.

Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živ. tehn., zadnjih 13 let samostojna svetovalka s področja živilstva, prehrane in higiene živil. Je sodna izvedenka in cenilka za živilstvo ter z mnogimi izkušnjami na področju izobraževanja oseb, ki delajo z živili (domovi za upokojence, posebni socialno varstveni domovi, šole in vrtci, širša javnost). Ima dolgoletne izkušnje s področja prehrane bolnikov, med drugim tudi kot vodja prehrane v Bolnišnici Celje. Sodelovala je pri mnogih projektih osveščanja o pomenu zdrave prehrane ter zdravega načina življenja (Akademija zdravega življenja; Novi tednik in Radio Celje ter Micropis; Karavana varne kemija z društvom PLANET ZEMLJA; sodelovanje v mednarodnem projektu »kemijskovaren.si« na Ministrstvu za zdravje, izobraževanja preko Območno obrtnih zbornic ter nastopi v televizijskih in radijskih oddajah).

mag. Tanja Urbanija, univ. dipl. oec., je davčna svetovalka z licenco ZDSS, ki svetuje predvsem na področju davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb. Objavlja številne članke v strokovnih publikacijah in sodeluje kot predavateljica. Kot soavtorica je objavila knjigo DDV po vstopu Slovenije v EU in e-knjigi Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja, avtorskih honorarjev, bonitet, daril, najemnin, štipendij in študentskega dela ter knjigo Uvedba evra - vplivi na knjiženje, davke in informacijsko tehnologijo.
Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.
Sonja Novakovič Jelen je svetovalka v podjetju BDO Revizija d.o.o. Ima več kot 20 let izkušenj na področju računovodstva v velikih družbah, v zadnjih letih pa se ukvarja z revizijami računovodskih izkazov, notranjimi revizijami in računovodskim svetovanjem.

Pri pripravi informacij sodelujejo strokovni sodelavci založbe.

Simona Štravs je univerzitetna diplomirana pravnica in davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev (ZDS). Je direktorica podjetja DEPS consulting d. o. ol ter tudi predsednica Zbornice davčnih svetovalcev. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založbe Verlag Dashöfer.
Simona Novak je univerzitetna diplomirana ekonomistka ter davčna svetovalka s strokovnim nazivom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), prav tako pa je direktorica podjetja FINcommerce. Pri svojem delu se srečuje z davčno in računovodsko problematiko v teoriji ter praksi in išče optimalne rešitve pri poslovanju, obdavčevanju in računovodenju v podjetjih ter zavodih.
Simona Matko Počivalšek (Svetovanje in izobraževanje Risto, Simona Matko Počivalšek s.p.) je diplomirana ekonomistka in svetovalka v podpori za ERP sistem Pantheon za modul plače in kadre. Ima več kot 14-letne izkušnje na področju računovodstva in kadrovanja, sodelovala je tudi v večjem mednarodnem podjetju pri registru notranjih kontrol na področju obračunavanja stroškov dela in kadrovanja. Dodatno je opravila več neformalnih izobraževanj s področja kadrovanja, računovodstva, notranje revizije in standardov kakovosti.
Odvetniška kandidatka Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2016, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice in nato po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 2021, na delovnem mestu odvetniške kandidatke. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.
Renata Praća, diplomirana organizatorka managerka, zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj, kot vodja izpostave Škofja Loka. Sodelovala je pri nastanku portala e-VEM, in sicer kot vsebinski vodja projekta na ZZZS (poleg priprave navodil, je bila ena izmed nalog je tudi usposabljanje referentov točk VEM in strokovnih delavcev za izvajanje zavarovanja v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Sodeluje tudi kot predavateljica na seminarjih na prodročju prijav podatkov v obvezna socialna zavarovanja.
Primož Obolnar je leta 2007 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo - oddelek za tehniško varnost. Že od leta 2005 je zaposlen v podjetju, kjer se ukvarja tako z varnostjo in zdravjem pri delu, kot tudi z varstvom pred požarom. Ima izkušnje z delom na mnogih področjih, od lesne in mesne industrije, proizvodnje elektronskih komponent, gostinskih obratov in trgovin ter pisarniškega okolja. Ukvarja se z izobraževanjem zaposlenih, kot tudi s pripravo ustrezne dokumentacije, izvajanjem meritev mikroklime, pregledovanjem delovne opreme, izdeluje požarne rede in načrte reševanja ter svetuje delodajalcem pri celostni ureditvi delovnih mest, upoštevajoč tudi ergonomske zahteve.
mag. Primož Hvala, svetovalec za Human & Sales Consulting, je član upravnega odbora DMS, avtor več kot 60 izobraževalnih dogodkov, predsednik programskega sveta prodajne konference Sales Summit in član programskega sveta Slovenske marketinške konference. Njegovo področje so analiza prodaje, vodenje prodajnih ekip, dvig sposobnosti managerjev in prodajalcev ... Zelo verjame v vodilo "Prodaja je odvisna od ljudi. Več dobimo z njimi, boljši bo prodajni rezultat."
Polonca BEZLAJ, mag. posl. ved, je diplomirala na Visoki komercialni šoli Celje, nato pa uspešno opravila magisterij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju. Ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa ter svetovanja s področja davkov in računovodstva. Deluje v svojem podjetju Nenehno se usposablja in poglablja znanje v svoji stroki, saj so tudi primeri strank čedalje kompleksnejši in zato tudi njihove potrebe. 
Polona Zupančič, uni. dipl. ekon., ima kot predavateljica bogate izkušnje v odnosih s strankami iz svoje komercialne prakse v slovenskem in mednarodnem okolju. Je direktorica podjetja Sedi.5 d.o.o.in že 10 let vodi komunikacijske delavnice s področja odnosov s strankami (prodajni in nabavni razgovori, pogajanja, bonton, reševanje pritožb in izterjava dolgov, pridobivanje novih kupcev...) in medsebojnimi odnosi v podjetju (vodstvena komunikacija za motiviranje sodelavcev, timsko delo, reševanje konfliktov...). Je tudi habilitirana predavateljica na višji strokovni šoli, ukvarja pa se tudi z mediacijo pri reševanju sporov ter moderiranjem pri reševanju problemov z iskanjem kreativnih idej.
Polona Gostan, univ. dipl. ekon., preizkušena državna notranja revizorka, ki ima pridobljen tudi naziv preizkušeni računovodja v javnem sektorju (mednarodni certifikat CIPFA). V preteklosti zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave ima več kot 15  letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva občin, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov. Hkrati pa že od leta 2011 bogate izkušnje pri izvajanju notranjih revizij proračunskih uporabnikov. Polona Gostan je tudi avtorica strokovnih prispevkov, ki obravnavajo področja notranjega revidiranja, poslovanja proračunskih uporabnikov, določanja plač in računovodstva za založbo Verlag Dashöfer. Prispevki, ki so objavljeni v vestniku Javni sektor in na portalu SEJA, vsebujejo praktične rešitve za različna opravila, ki jih izvajajo računovodje, kadroviki in drugi strokovni delavci v javnem sektorju.

Pia Florjančič Požeg Vancaš je odvetniška kandidatka, ki je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala leta 2018. Istega leta je postala tudi del ekipe v Odvetniški pisarni Bohl. Pri svojem delu se večinoma osredotoča na civilno in delovno pravo, kjer se poglablja v področje prekinitev delovnega razmerja, zaposlovanja in sodnih postopkov v zvezi s tem ter pridobiva izkušnje na področju svetovanja pri vodenju odnosov z zaposlenimi in reševanju delovnih sporov.

Poleg opravljanja svetovalnih storitev sodeluje tudi pri pripravi različnih vrst pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb v zvezi z opravljanjem dela in storitev, strankam svetuje pri vodenju postopkov odpovedi ali te postopke sama vodi ter v delovnih sporih zastopa stranke.

Z založbo Verlag Dashöfer sodeluje v okviru strokovnega kolektiva Odvetniške pisarne Bohl s pisanjem strokovnih člankov, odgovarja na vprašanja njihovih naročnikov in sodeluje na spletnih klepetalnicah.

Peter Počivalšek je dolgoletni sodelavec družbe Risto in deluje na področju obračuna plač za gospodarske družbe. Redno se udeležuje strokovnih seminarjev in različnih davčnih posvetov na področju plač in kadrov. Svoje bogate praktične izkušnje prenaša tudi na tečajnike.

Peter Kocjančič (univ.dipl.ekon, zaposlen na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtor je odgovoren za pripravo metodologij izdelave premoženjskih bilanc in poročila o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin. Avtori sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva.

Peter Gominšek ima pridobljen mednarodni certifikat Master of Business Communication ter Master - Coach po standardih International NLP Trainer association (INLPT). Zaključil je izobraževanje za mediatorja pri Društvu mediatorjev Slovenije in se na Andragoškem centru Slovenije usposabljal v programu Sodobne metode učne komuniakcije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z NLP-jem. Redno izvaja seminarje, samostojne motivacijske delavnice, delavnice prve zaposlitve ter individualne oblike svetovanja in coachinga.

Optiweb, je inovativno slovensko podjetje, ki poskrbi za celostno spletno pojavnost podjetij - od naprednih spletnih strani in trgovin do digitalnega marketinga. Ekipo sestavljajo certificirani profesionalci vseh vrst - od oblikovalcev in analitikov, slavistov, anglistov ter specialistov za digitalni marketing in SEO. Ustvarjajo celostne strategije in identitete, ki razvijajo znamko in pokrivajo več kanalov hkrati. Ne bojijo se novih izzivov in velikih številk, saj vestno upravljajo s številnimi AdWords računi in njim pripadajočimi ključnimi besedami ter Facebook in Instagram profili iz različnih področij na slovenskih in mednarodnih trgih. Za založbo Verlag Dashöfer pripravljajo krajše izobraževalne video seminarje s področja spletnih rešitev.

Nina Globočnik, univ. dipl. prav., ima opravljen pravniški državni izpit in večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja z delovno pravnega in socialnega področja. Pred nadaljevanjem odvetniške poti je bila več let zaposlena najprej kot vodja pravne službe na Združenju delodajalcev Slovenije, kasneje  pa kot vodja pravne službe in Direktorica inštituta za delovno pravo na GZS. Za sabo ima vrsto predavanj tako doma, kot v tujini, med drugim tudi kot asistentka pri predmetu Delovno pravo in Mednarodno pravo pri prof. dr. Etelki Korpič Horvat.

Natalija Kunstek, davčna svetovalka.

Nataša Sorko je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Je strokovna izvajalka številnih seminarjev s področja financ in računovodstva v gospodarstvu in javnem sektorju. Kot predavateljica sodeluje z različnimi poslovno izobraževalnimi centri v Sloveniji, prav tako pa je avtorica številnih člankov, referatov in gradiv, objavljenih v strokovnih publikacijah.
Mojca Fakin, univ. dipl. prav., je zaposlena v Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc. Pisarni se je pridružila leta 2013, po uspešno zaključenem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani. V času študija si je izkušnje pridobila v okviru opravljenega pripravništva na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Berlinu in pri Mednarodnem arbitražnem razsodišču Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu. Njena primarna delovna področja so področje delovnega prava, nepremičnin in gradbenega prava ter varstvo (osebnih) podatkov, vključno s pravom varstva potrošnikov. V okivru teh področij svetuje tako domačim, kot mednarodnim strankam iz najrazličnejših panog. 
Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica Bonorum d.o.o., je strokovnjakinja  na področju javnega naročanja. Izkušnje s področja javnih naročil si je pridobila v okviru dolgoletnega dela na Državni revizijski komisiji ter v okviru družbe Bonorum d.o.o., kjer uspešno svetuje tako ponudnikom kot naročnikom. Je soavtorica Komentarja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), avtorica več strokovnih člankov, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.
Metka Lampe, univ. dipl. ekon., usposobljena predavateljica in NLP praktik. Je poslovna svetovalka v procesih povečevanja zadovoljstva zaposlenih. Osnovni fokus namenja vodjem za kvalitetno vodenje, zaposlenim za učinkovitejše delo in večji prispevek skupini ter upravam za uspešnejšo interno komunikacijo in povečevanje zadovoljstva, pripadnosti zaposlenih. Njena strast so predavanja na različnih dogodkih ter interna usposabljanja s področja rednih letnih razgovorov, vodenja s cilji in priprava kompetenc.
Mateja Dimnik je diplomirala na ljubljanski filozofski fakulteti kot profesorica slovenskega jezika in primerjalne književnosti. Že več kot 20 let se ukvarja s komuniciranjem in sodeluje z različnimi podjetji, ki jim pomaga pri načrtovanju in snovanju različnih komunikacijskih aktivnosti, pri snovanju in poimenovanju blagovnih znamk ter podjetij, strateški zasnovi in izvedbi celostnih podob, pri direktnem marketingu, promocijskih akcijah, snovanju spletnih strani, pripravi besedil ...

Maruša Hauptman, partner v družbi BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o..

V zadnjih letih veliko časa posveti predavanjem na seminarjih s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov in pa pripravlja članke s področja računovodenja in analiziranja poslovanja. Vodi in izvaja številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. Opravila je veliko posebnih revizij in forenzičnih pregledov poslovanja z namenom odkrivanja prevar in ugotavljanja znakov odškodninske odgovornosti. Redno sodeluje pri opravljanju finančnih skrbnih pregledov družb s področja trgovine, proizvodnje in drugih storitev tako v Sloveniji kot v tujini. Ima certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in je preizkušena preiskovalka prevar CFE, pridobljeno pri ameriškem združenju preiskovalcev prevar ACFE ter kot pooblaščena revizorka pa je vpisana v register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za nadzor nad revidiranjem.

Martina Zdravje je odvetniška kandidatka, od leta 2016 zaposlena pri Odvetniški pisarni Bohl, kjer je bila od 2014 do 2016 odvetniška pripravnica. Po končani Pravni fakulteti (diplomirala je leta 2012) je leta 2016 opravila Pravniški državni izpit, istega leta pa je opravila tudiosnovno izobraževanje za mediatorje. Njena področja dela so delovno, izvršilno, civilno in kazensko pravo.
Majda Strel, svetovalka in predavateljica, predvsem pa praktik, ki že vrsto let skrbi za urejeno knjigovodstvo za družbe, samostojne podjetnike, predvsem pa za kmete. Od leta 2014 deluje znotraj podjetja Strela storitve d. o. o., kjer sta svoje mesto našli tudi njeni hčerki Nežka in Barbara. Odlika predavateljice je v tem, da k problemu pristopa predvsem praktično, dileme rešuje na konkretnih primerih iz prakse. 
Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo z bogatimi izkušnjami na področju javnega naročanja. Na Ministrstvu za javno upravo sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo, pred zaposlitvijo na ministrstvu pa je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

Maja Brajnik je pravnica, ki je svojo karierno pot začela na Kadrovski asistenci. Ukvarja se predvsem s svetovanjem delodajalcem iz področja delovnega prava in jim pomaga pri izvedbi zahtevnejših postopkov. Pri delodajalcih ureja individualno prilagojene interne akte ter druge delovnopravne dokumente, na način, da so skladni z zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ter notranjimi procesi, ki so vzpostavljeni pri delodajalcu. V zadnjih dveh letih se aktivno ukvarja tudi s področjem varovanja osebnih podatkov.
Mag. Simona H. Bosiger, je svetovalka na področju integritete, protikorupcijskih mehanizmov in skladnosti ter na področju varstva osebnih podatkov. Kot strokovnjakinja na področju boja zoper korupcijo, integritete in transparentnosti je stalna poročevalka in revizorka stanja korupcije za Evropsko komisijo, predavateljica na Upravni akademiji in članica mednarodne mreže strokovnjakov pri Svetu Evrope in Transparency International. Je avtorica in so-avtorica številnih raziskav in analiz v javnem in zasebnem sektorju. Redno izvaja usposabljanja in programe v javnih institucijah, v zasebnem in nevladnem sektorju.
mag. Sabina Lamut je davčna svetovalka z licenco ZDSS. Diplomirala je na EPF v Mariboru na smeri podjetništvo, s poudarkom na računovodstvu in reviziji, podiplomski študij pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je pridobila naziv mag. znanosti s področja davčnega prava. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o., na delovnem mestu davčne svetovalke, v okviru katerega opravlja računovodsko in davčno svetovanje, ki vključuje računovodsko in davčno optimiranje in na podlagi prejetega pooblastila v davčnih postopkih kot pooblaščenka zastopa stranke pred ustreznimi davčnimi organi. Leta 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – DAVKI. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah. Za založbo Verlag Dashöfer pripravlja strokovne članke in predavanja.
mag. Nina Scortegagna Kavčnik je vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Mag. Nataša Jeršič je avtorica člankov in knjig s področja javnega naročanja. Je sodna izvedenka za področje ekonomija, podpodročje javna naročila. Je tudi državna notranja revizorka in stečajna upraviteljica. Pri založbi Verlag Dashöfer med drugim deluje kot predavateljica pri spletnih seminarjih v živo in pri video seminarjih, kjer je doslej predavala predvsem o insolvenčni zakonodaji.
Mag. Maja Potočnik je odvetnica specialistka in partnerica v odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d. o. o.. Odvetniška družba se med drugim ukvarja s področjem javnih naročil, gospodarskim in delovnim pravom ter varstvom potrošnikov.
"Raziskujem. Ne zadovoljim se z ustaljenimi praksami. Vedno sprašujem "zakaj?". Rada presegam ustaljene okvirje, saj v tem, da se nekdo izgubi v množici, ne vidim nobene prednosti. Raje kot da sledim, narekujem trende."
mag. Erika Režek, je samostojna davčna svetovalka z licenco ZDSS, specialistka za davčno problematiko na področju davka na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka je sodelovala z mednarodno svetovalno družbo Deloitte & Touche, kjer je mnogim strankam pomagala z nasveti, kako čim mirneje preko čeri, ki jih prinaša DDV. V letu 2001 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Na Pravni fakulteti Maribor je zaključila magistrski študij davčnega prava. 
Mag. Edita Horvat trenutno kot direktorica vodi zasebni zavod IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja. Pred nastopom petletnega mandata direktorice inštituta je bila več let inšpektorica za sistem plač v javnem sektorju na Inšpektoratu za javni sektor, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Inšpekcijske nadzore je opravljala tudi na področju sistema javnih uslužbencev na podlagi Zakona o javnih uslužbencih. Ima dolgoletne izkušnje na področju pogajanj s sindikati javnega sektorja v zvezi s plačami in je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana v številne vladne pogajalske skupine, ki jih je tudi vsebinsko koordinirala. Sodelovala je pri nastajanju in usklajevanju plačne zakonodaje ter tarifnih delov kolektivih pogodb različnih dejavnosti javnega sektorja, in sicer v okviru Direktorata za sistem plač v javnem sektorju, ki je od leta 2001 vsebinsko in strokovno pokrival to področje za celotni javni sektor v okviru Ministrstva za notranje zadeve.Med drugim je bila zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Bogate delovne izkušnje je pred prvo zaposlitvijo v javnem sektorju pridobila tudi v gospodarstvu, predvsem na področju trženja, prodaje, uvoza ter uveljavljanja priznanih tujih blagovnih znamk v avtomobilski in tekstilni industriji na našem tržišču.Dobro ji je poznano področje lokalne samouprave, saj je bila v eni od občin nekaj let občinska svetnica. V letih od 2010 do 2015 je bila s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije imenovana za sodnico porotnico Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih.Naziv magistrice znanosti je pridobila v letu 2016, in sicer po uspešno opravljenem zagovoru magistrskega dela na temo sistema plač v javnem sektorju.
mag. Dejan Petkovič je samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo). Redno objavlja avtorske članke in strokovne prispevke na temo davčne problematike ter predava na seminarjih in konferencah založbe Verlag Dashöfer.
mag. Boštjan J. Turk je direktor inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti in diplomant svetovno znane akademije Saint George International iz Londona iz področja poslovnih ved. Je tudi sodelavec Dublin Business School (DBS) iz Irske. Ima številne študijske in delovne izkušnje iz tujine, saj je bil ekskluzivni zastopnik REUTERS TV iz Londona in član Akademije za politične študije iz New Yorka. Poleg tega je habilitirani učitelj za področje gospodarskega, poslovnega in nepremičinskega prava in predavatelj na številnih dobro obiskanih seminarjih doma in v tujini.
Mag. Blanka Tacer, psihologinja in ekonomistka, se strokovno posveča psihologiji dela in organizacij. Deluje kot coach, trenerka in svetovalka. Vodi individualne coaching programe za vodje in timske coaching programe za zaključene time. Njeni izobraževalni programi zajemajo razvoj vodstvenih veščin, zagotavljanje kakovostne storitve, intenzivne delavnice inovativnosti in izbor novih sodelavcev. Z veseljem vodi tudi razgibane teambuilding programe za razvoj timskega dela. Dobro pozna trg dela Jugovzhodne Evrope. Sodeluje z gospodarstvom in šolstvom.Je aktivna članica Društva psihologov Slovenije in članica American Society for Training & Development. Svoj osebni in strokovni razvoj stalno nadgrajuje z izobraževanji doma in v tujini. Je NLP mojster praktik in kvalificirana SDI uporabnica.
Mag. Barbara Rovere je magistrirala iz evropskih političnih in administrativnih študij na College d'Europe v Brugu v Belgiji (2001) in diplomirala z najvišnjimi akademskimi častmi iz mednarodnih odnosov ter nemškega jezika in književnosti na University of Pennsylvania v Filadelfiji v ZDA (2000). Poklicno pot je pričela v Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve kot svetovalka na področju pristopnih pogajanj med Slovenijo in Evropsko unijo. Je samostojna podjetnica. Podjetjem in nevladnim organizacijam že leta uspešno svetuje pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz virov Evropske unije, sodelovala pa je tudi pri nekaterih najvidnejših projektih s področja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji.
Mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, je leta 2001 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, z zagovorim diplomskega dela Informacijske ceste - infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, leta 2006 pa magistriral iz informacijsko upravljavskih ved. Pri informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi.
Mag. Andrej Juričko se je zaradi zanimanja za ljudi usmeril v študij psihologije. Po diplomi je končal še magistrski študij ekonomije. Po dveh letih dela na področju tržnih raziskav in blagovnih znamk se je odločil za kariero na kadrovskem področju. V šestih letih se je uveljavil kot strokovnjak na področju strateških kadrovskih projektov v velikem mednarodnem podjetju. Še posebej domače se počuti pri razvojnih projektih. Vodil je več delavnic s področja kariernega razvoja, teambuildinga, upravljanja sprememb, vodenja in prodajnih veščin.

Mag. Aleksandra Heinzer je mednarodno uveljavljena davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 do 2022 je bila zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, trenutno pa isto organizacijo zastopa v skupini VAT expert group, ki prav tako deluje pod okriljem Evropske komisije. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbi Pakta svetovanje d.o.o. in svojim strankam pomaga reševati DDV dileme. Kot zunanja sodelavka svetuje največjim mednarodnim svetovalnim družbam, je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev, ki jih organizira ta založba. Kot strokovna predavateljica s področja DDV sodeluje tudi s Slovenskim inštitutom za revizijo, hrvaško zbornico davčnih svetovalcev, srbskim združenjem davčnih svetovalcev in številnimi mednarodnimi organizatorji DDV izobraževanj.

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je samostojna podjetnica in se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, davkov, računovodstva in podjetništva. Sodeluje z različnimi organizacijami, podjetniki in zbornicami in predava v okviru strokovnih seminarjev, delavnic, konferenc. Pripravlja strokovne vsebine za več priročnikov in portalov. Njena značilnost je, da združuje teorijo in prakso, ki ju spretno in zavzeto prenaša med udeležence.

Lidija Gošnjak,   davčna svetovalka ZDSS, podpredsednica DRFD Celje

Dr. Klemen Podjed je specializiran je za področje obvladovanja stresa in osebne produktivnosti. Je trener, svetovalec in coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. In kar je najpomembneje - sam vsak dan aktivno posveti 2 uri ali več uporabi različnih tehnik, obvladovanja stresa, ki jih uči. Je doktor ekonomskih znanosti in mag. managementa, VŠ predavatelj z opravljenimi pedagoško andragoškimi izpiti, učitelj joge, INLPTA NLP praktik in avtor številnih študij in člankov.
Katja Erjavšek, davčna svetovalka, ki se je specializirala na področju transfernih cen, za katere se je izobraževala tudi v tujini. Njeno delo se v večji meri nanaša na obdavčitev pravnih oseb, zlasti v primeru kapitalskih in statusnih preoblikovanj ter mednarodnem davčnem načrtovanju. Svetuje pri poslovanju s povezanimi osebami in pripravi podporne dokumentacije o transfernih cenah ter sodeluje pri preventvnih davčnih pregledih in inšpekcijskih postopkih.
mag. Kaja Breznik Ladinikje odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl. Njena področja dela so gospodarsko, delovno, kazensko, civilno in upravno pravo, delovne izkušnje pa je med drugim pridobivala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani ter naOkrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka PDI.Leta 2016 je prejela znanstveni magisterij s področja civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti. Kot pravna strokovnjakinja z založbo Verlag Dashöfer sodeluje na področju delovnih razmerij, javnega sektorja, davkov in računovodstva (predavanja, priprava vzorcev dokumentacij, odgovarjanje na vprašanja, pisanje strokovnih člankov).
Jelka Lekše v okviru zasebnega zavoda razvija storitve knjigovodske podpore evidentiranja proizvodnje na kmetiji ter ugotavljanja dohodka. Pridobljeno znanje ter izkušnje v stroki povezuje z računovodskim svetovanjem izbranim poslovnim subjektom s področja kmetijstva. V preteklosti je izvajala tudi storitve projektne pisarne za različne konzorcije – prijavitelje na razpise s področja kmetijstva (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji), tako da ji je tematika vodenja poslovnih knjig v kmetijskih gospodarstvih zelo blizu. Je predavateljica za računovodstvo in knjigovodstvo v programu pridobitve NPK. V lokalnem okolju za potrebe zainteresiranih mikro družb (različna področja) izvaja predavanja in delavnice ob spremembah zakonodaje in poročanja.
Jana Šušteršič, univ.dipl.psih., spec. psihoterapije TA, spec. managementa, senior licenced consultatnt Profiles International, usposobljena za delo z EMDR. Vrsto let je delala v gospodarstvu na vodstvenih delovnih mestih, kjer je bila odgovorna za doseganje poslovnih rezultatov, za selekcijo in razvoj kadrov, za izobraževanje, za razvoj timov. Ves čas se izobražuje in dela kot coach, psihoterapevtka, predavateljica, kot svetovalka za selekcijo in razvoj kadrov in kot trenerka v organizacijah.
Jaka Repanšek, spec., MBA, je ustanovitelj in partner v svetovalni družbi RePublis. V medijskih, oglaševalskih, tehnoloških in internetnih podjetjih deluje že od leta 1996. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij evropskega prava pa je opravil na Univerzi v Cambridgeu ter na Pravni fakulteti v Ljubljani ter zaključil tudi dve-letni podiplomski študij MBA na University of Kansas v ZDA (CIMBA). Repanšek je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj, predavatelj na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) in Visoki šoli za storitve (VIST) ter na številnih konferencah in seminarjih v Sloveniji in tujini. 
mag. Ivan Kranjec je magister pravnih znanosti, kot davčni svetovalec pa deluje že od leta 2007.Trenutno je kot davčni svetovalec zaposlen v družbi CMS REICH-ROHRWIG HAINZ, pravno svetovanje d. o. o., kjer se posveča predvsem področju transfernih cen in DDV, svetuje pa tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pri svojem delu je nenehno v stiku s pravno tematiko, predvsem na področju mednarodnega, statusnega in delovnega prava. Z omenjenih področij za založbo Verlag Dashöfer tudi redno objavlja strokovne članke, predava na seminarjih ter odgovarja na vprašanja naročnikov.
mag. Ivan Kapun, je vodja Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Na portalu Verlag Dashöfer Univerzum je doslej kot predavatelj sodeloval pri video seminarju z naslovom Spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), v katerem je leta 2013 predstavil tedanje novosti na področju cestnega prometa.
Ivanka Šenk Ileršič, mag. ekonomskih znanosti s področja mednarodnega marketinga, ima dolgoletne izkušnje na vodstvenih in vodilnih mestih na področju internacionalizacije podjetij ter trženju in prodaji njihovih izdelkov na tujih trgih. V podjetjih, kjer je bila zaposlena, je zgradila in organizirala celotno prodajno mrežo na trgih Avstrije, Nemčije, Švice in Italije. Njena velika prednost je znanje tujih jezikov, brez katerega bi bilo delo na tujih trgih praktično nemogoče. V zadnjih 5 letih je sodelovala z različnimi slovenskimi podjetji na področju svetovanja pri vstopanju na tuje trge, iskanju novih poslovnih partnerjev (kupcev), raziskavi trga, operativni izvedbi (formalno-pravni del) izvoznega poslovanja (naročanje, pogodbe, sejmi, reklamacijski postopek itd.). Je višješolska predavateljica za predmete Mednarodno poslovanje, Trženje in Prodaja ter avtorica učbenikov s tega področja. Pred kratkim je izdala tudi obsežno knjigo - priročnik Mednarodno poslovanje. 
Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.,se je po diplomi zaposlila kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o. Svetuje predvsem na področju dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja.
Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru, kjer ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic, kot višja predavateljica pa predava tudi na Gea College v Ljubljani.
Mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Tri leta je bila tudi v.d. direktorica Zavoda za kulturo. Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot zaposlena notranja revizorka pri proračunskem uporabniku in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.
Helena Filipič je se v okviru svojega podjetja Karantanija BH d. o. o.  ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem. Je preizkušeni davčnik, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka. Ima ogromno izkušenj iz prakse, ki jih je kot notranja revizorka pridobila v bančnem sektorju, kjer je delovala med leti 2005 in 2012. Na portalu VDU je predstavila tematiko odkupa terjatev in factoringa.
Gregor Gartner je diplomirani varnostni inženir in lastnik podjetja G var, ki se ukvarja s storitvami varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in promocije zdravja. Storitve se ne osredotočajo le na stroge zakonodajne okvire, ampak predvsem na rezultate, ki so vidni v večji varnosti, boljšem zdravju in dobrem počutju delavcev. S skupino  fizioterapevtov in fitnes trenerjev v podjetjih vpeljujejo vodene programe vadb, s katerimi poskrbijo za aktivne odmore na delovnih mestih in razbremenitev najbolj obremenjenih mišičnih skupin ter prodajajo preizkušeno ergonomsko pisarniško opremo, višinsko nastavljive mize in medinske ušesne vložke za zaščito sluha - www.gvar.si.
dr. Grega Strban, je zaposlen kot redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi prodekan za gospodarske zahteve, prav tako pa opravlja tudi funkcijo predsednika Društva za delovno pravo in socialno varnost. Podiplomsko specializacijo je opravil na Univerzi v Cambridgeu, magisterij pa na Pravni fakulteti Univerze v Leuvnu.

Gordana Gliha (univ.dipl.ekon, zaposlena na Ministrstvu za finance, strokovni naziv podsekretar). Avtorica je odgovorna za pripravo metodologij evidentiranja in poslovnih poročil poslovnih dogodkov upravljanja sistema EZR države. Avtorica sodeluje v različnih skupinah obravnavanja metodoloških vprašanj javnih financ s področja zadolževanja in naložbenih politik zakladništva. Sodeluje s strokovno javnostjo na področju računovodenja v povezavi s proračunskim financiranjem tako na področju države kot lokalnih skupnosti.

Eva Langeršek je magistra prava, ki ima dolgoletne izkušnje s področja delovnopravne zakonodaje. Slovenskim podjetjem pomaga premagovati izzive pri vzpostavitvi individualno prilagojenih internih aktov, uskladitvi pogodb o zaposlitvi s slovensko zakonodajo in vrednotami podjetja ter vsakodnevnih delovnopravnih vprašanjih. 
Emanuel Vidmar se poklicno ukvarja s pospeševanjem prodaje in marketinškimi kampanjami, ki se izvajajo preko medijev zbranih pod blagovno znamko Računalniške novice in Študent. Čedalje večji poudarek posveča inovativnim marketinškim strategijam, ki zajemajo kombinacijo in prepletanje različnih medijskih kanalov in posledično ciljnih skupin. Sodeloval je pri snovanju številnih marketinških materialov, razvoju inovativnega medijskega koncepta PartnerRN ter koncepta spletnega portala MojPrihranek.si. Na portalu VDU je predstavil delo s programom Microsoft Excel.
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., je svetovalec SC OZS za delovno in socialno pravo z več kot 10 letnimi izkušnjami iz praktičnega svetovanja članom Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, v zadnjem obdobju še posebej pogosto s področja pokojninskega, pa tudi invalidskega zavarovanja. Je namestnik predsednice Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter član strokovne delovne skupine, ki je pripravljala in obravnavala predlog ZPIZ-2.
Dida Volk, univ. dipl. prav., je sodnica okrožnega sodišča v Ljubljani in avtorica več knjig. Redno objavlja članke v strokovni literaturi in ima bogate izkušnje v izvršilnem pravu in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike, za Verlag Dashöfer pa med drugim izvaja seminarje, spletne seminarje v živo in video seminarje.
Dalibor Cerar se ukvarja z računalniškimi virusi že od leta 1989, ko je napisal svoj prvi protivirusni program. Tedaj je prepoznal in odstranil vseh 9 v tistem času znanih virusov (za ilustracijo naj omenimo, da je znanih že okoli 1,5 milijona različnih škodljivih programov). Od leta 1993 sodeluje s finskim podjetjem za računalniško varnost F-Secure. 
mag. Brigita Lazar Lunder je magistrica znanosti s področja poslovodenja in organiziranja – MBA. Dela v sklopu svojega podjetja Plan B+. Za sabo ima dolgoletne delovne izkušnje v medpodjetniškem poslovanju (B2B) in v poslovanju s končnimi uporabniki (B2C) v različnih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih za priznane domače in tuje blagovne znamke.

Breda Koren je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je sekretarka v Sektorju za negospodarske dejavnosti v Službi Vlade Republike Slovenije, kjer pregleduje predpise s področja delovnega prava, trga dela in socialnih zadev z vidika skladnosti z ustavo in pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije. Pred tem je bila več kot sedem let vodja Službe za splošne zadeve. Opravljala je naloge na področju delovnega prava in javnih uslužbencev, finančnega poslovanja, integritete na delovnem mestu, kadrovskega upravljanja, varstva pri delu in druge organizacijske naloge. Do konca leta 2020 je bila sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Ljubljani. Je svetovalka za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu in mediatorka z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskih in civilnih sporov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani opravlja doktorat iz delovnega prava.

Branka Svilar Mugoša, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z več kot dvajset letnimi izkušnjami na področju neposrednih in posrednih davkov ter z veliko praktičnih izkušenj kot pooblaščenka v davčnih postopkih.
Je avtorica številnih strokovnih člankov z davčnega področja, soavtorica komentarja Zakona o davku od dobička pravnih oseb, Zakona o dohodnini in avtorica treh priročnikov o davku na dodano vrednost.
Je predavateljica na številnih izobraževanjih, konferencah in posvetih z davčno tematiko. Zaposlena je v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o..

Anica Žgajnar je avtorica priročnika Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami na področju financ, računovodstva in dela v javnem sektorju.
Andreja Vehovec je magistrirala na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Več kot 20 let se ukvarja s poučevanjem računalniških strokovno–teoretičnih predmetov na srednji šoli na Vegovi v Ljubljani in na višjih in visokih šolah. Je certificirana inštruktorica Cisco Akademije in mednarodna sodnica na WorldSkills Europa za področje IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije).
Andreja Schwarzmann je finančna in poslovna svetovalka ter direktorica računovoskega servisa KOŠIR & Co. d. o. o., ki deluje že od leta 1992. Je predavateljica na Gea College v Ljubljani, med drugim pa kot avtorica člankov sodeluje s Verlag Dasöfer in  tudi predava tudi na seminarjih, kjer udeležencem predstavlja svoje bogate izkušnje iz prakse.
Andreja Kelhar Horvat
Andreja Kelhar Horvat je vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve v Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer se že vrsto let ukvarja s področjem bonitetnega ocenjevanja, razvojem metodologij in storitev s področja poslovnih informacij za obvladovanje tveganj ter večstranskega pobota. S prispevki sodeluje na predavanjih in strokovnih posvetovanjih s področja uporabe poslovnih informacij in podatkov AJPES.
Ana Kosič Mirnik je univerzitetna diplomirana ekonomistka s strokovnim nazivom preizkušena davčnica, pridobljenem na Slovenskem inštitutu za revizijo, avtorica priročnika o dohodnini in večih člankov s področja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na Višji strokovni šoli za računovodje za predmete Davki v podjetju, Poslovodno računovodstvo in asistentka pri predmetu Osnove računovodstva in Finančno računovodstvo ter vodja računovodskega servisa, z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in financ v velikih, srednjih in malih podjetjih.
Aleš Volčini je po nekaj letih dela kot programer zaključil študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in se posvetil poučevanju matematike, tehnike in informatike v osnovnem in srednjem šolstvu. Pri poučevanju posveča veliko pozornost mladinskemu raziskovalnemu delu, znanstveni metodi, inovativnosti in promociji odprte kode. Še vedno tudi kaj sprogramira.
Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing., spec. javn. uprav. Predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in Zavodih za izvajanje kazenskih sankcij, Je predavateljica, avtorica prispevkov in so/avtorica več knjig in priročnikov s področja gradbeništva.
Aleksandar Lazarević je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Več kot 20 let dela na področju razvoja programske opreme v različnih vlogah: kot razvijalec, načrtovalec informacijskih sistemov, vodja projektov in kot vodja razvojnih skupin. Trenutno se ukvarja z izobraževanjem računalniških strokovnih predmetov, in sicer kot predavatelj na srednji in višji šoli. Delal je na več projektih razvoja informacijskih sistemov v državni upravi ter v gospodarskih organizacijah, tako doma kot v tujini. Na strokovnem področju ga zanimajo uporaba preglednic na področju financ, testiranje programske opreme ter vizualizacija podatkov.
Aleš Budja, univ. dipl. prav., je pravni in davčni svetovalec z več kot 5-letnimi izkušnjami na področju prava in davkov. Svojo kariero je začel leta 2009 kot davčni svetovalec, jo nadaljeval leta 2011 kot odvetniški pripravnik, leta 2013 pa je prevzel funkcijo poslovnega sekretarja Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je avtor številnih strokovnih prispevkov za različne publikacije, med drugim računovodsko-davčnega portala Dara, ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer, sodeluje pa tudi pri izvajanju on-line seminarjev. Je priznan mednarodni in domači predavatelj ter ustanovitelj in vodja portala Davcni-Slovar.si.