Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 592/2018, Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil, z dne 26.2.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozilZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
0315/2022
26.02.2022
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2020/612 z dne 4. maja 2020 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 141 z dne 5. 5. 2020, str. 9), določa:
-  vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),
-  način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,
-  pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti),
-  pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti), ter pogoje za odvzem javnega pooblastila za opravljanje kontrolnih pregledov voznikov motornih vozil in
-  merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, opredeljenih v zakonu, ki ureja voznike, se v tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:
-  prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;
-  druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, D, D1E.
2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI
3. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)
Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov so:
-  zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kandidat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;
-  zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;
-  zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z zakonom voznik lahko udeleži;
-  kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu z zakonom nanj napoteni.
4.