Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2321/1998, Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, z dne 10.10.2008

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
grafične dejavnostiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4117/2008
10.10.2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki opravljajo grafično dejavnost, z naslednjimi šiframi podrazreda dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
-  DE/22.21 tiskanje časopisov,
-  DE/22.22 drugo tiskarstvo,
-  DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava,
-  DE/22.24 priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
-  DE/22.25 druge s tiskarstvom povezane storitve.
3. člen
Osebna veljavnost
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2)  Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ta pogodba ne velja.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za učence in vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
4. člen
Časovna veljavnost
(1)  Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja do 31. 12. 1999. Pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)  Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se nanaša na uresničevanje določb od 44. do 58. člena te pogodbe. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31. 12. za naslednje leto.
(3)  Če se tarifna priloga ne sklene v tem roku, se podaljša vsakokrat za eno leto.
5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi
(1)  Izraz ”delodajalec“ pomeni vsako tujo ali domačo fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce. (se preneha uporabljati)
(2)  Izraz ”delavec“ pomeni delavca oziroma delavko, ki je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas. (se preneha uporabljati)
(3)  Izraz ”poslovodni organ“ pomeni osebo oziroma osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne vpisane v ustrezni register.
(4)  Izraz ”poslovodni delavec“ pomeni delavca, ki opravlja naloge poslovodnega organa.
(5)  Izraz ”delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi“ pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, ali s statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).
(6)  Izraz ”splošni akt“ pomeni akt delodajalca, ki na splošni način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.
(7)  ”Sistemizacija delovnih mest“ je splošni akt (ali sestavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.
(8)  Izraz ”sindikalni zaupnik“ pomeni sindikalnega poverjenika po zakonu o delovnih razmerjih. (se preneha uporabljati)
(9)  Pomen drugih izrazov, ki se nanašajo na plače in druge osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.
6. člen
Enotni minimalni standardi
(1)  Določila in