Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2452/2021, Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, z dne 29.10.2022

ZAKON
O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B))
3114/2022
29.10.2022
PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se za omilitev posledic nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
-  Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE in 203/20 - ZIUPOPDVE),
-  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, 73/19 - ZZDej-L, 152/20 - ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPDVE),
-  Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21),
-  Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE in 82/21 - ZNB-C) in
-  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 - ZDUOP in 82/21 - ZNB-C).
(2)  S tem zakonom se za omilitev posledic COVID-19 na področju zdravstva in dodatnih ukrepov na področju javnega naročanja, sistema plač v javnem sektorju in štipendiranja, odstopa od določb naslednjih zakonov:
-  Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPDVE),
-  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 36/19, 189/20 - ZFRO in 51/21),
-  Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21),
-  Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),
-  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
-  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18) in
-  Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPŠ in 31/18).
(3)  S tem zakonom se za omilitev posledic COVID-19 določajo tudi dodatni začasni ukrepi za omilitev posledic COVID-19 na področju zdravstva in dela in dodatni ukrepi na področju sistema plač v javnem sektorju.
DRUGI DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
2. člen
V Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE in 203/20 - ZIUPOPDVE) se v 14.b členu v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Podatki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo tudi zato, da se pacientom omogoči dostop do