Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2870/2016, Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami, z dne 1.1.2024

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost poslovanja z nepremičninamiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
0057/2024
1.1.2024
1. člen
(uvodna določba)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo širše ravni (v nadaljevanju KPN) avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  KPN je sestavljena iz obligacijskega in normativnega dela, katerega sestavni del je tudi Tarifna priloga.
2. člen
(stranki KPN)
Pogodbeni stranki KPN sta Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju: GZS - ZPN) in Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: SKVNS).
I. OBLIGACIJSKI DEL
1.1. SPLOŠNO
3. člen
(stvarna in krajevna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki so domače in tuje pravne in fizične osebe, so člani podpisnikov te kolektivne pogodbe, ki na trgu kot pretežno dejavnost praviloma opravljajo naslednje dejavnosti po SKD 2008:
41.100 - Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
68.100 - Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
68.310 - Posredništvo v prometu z nepremičninami;
68.320 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
81.100 - Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost.
(2)  Člani GZS - ZPN so zavezani upoštevati to kolektivno pogodbo.
(3)  Ta kolektivna pogodba velja za delodajalce na območju Republike Slovenije.
4. člen
(osebna veljavnost)
(1)  Ta kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, opredeljenih v določbah o stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe.
(2)  Za poslovodne delavce in prokuriste ta kolektivna pogodba ne velja, razen, če je tako določeno v pogodbi o zaposlitvi.
(3)  Kolektivna pogodba velja tudi za vajence, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju, v obsegu, kot je to določeno v kolektivni pogodbi.
(4)  Določbe te kolektivne pogodbe veljajo tudi za delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu, skladno s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.
5. člen
(časovna veljavnost)
Ta kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Tarifna priloga je sestavni del normativnega dela te kolektivne pogodbe in je sklenjena za obdobje dveh let. Če do izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena nova, se njena veljavnost avtomatično podaljša vsakokrat za eno leto.
6. člen
(veljavnost in objava KPN)
(1)  KPN v obligacijskem delu stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank. V normativnem delu začne KPN veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Tarifna priloga, ki je sestavni del normativnega dela, se začne uporabljati na