Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 315/2021, Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, z dne 8.11.2022

ZAKON
O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 (ZDUOP)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)
3465/2022
8.11.2022
PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se zaradi omilitev posledic COVID-19 spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1.  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 - ZZUOOP in 175/20 - ZIUOPDVE),
2.  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE in 203/20 - ZIUPOPDVE),
3.  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 - ZIUPOPDVE),
4.  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),
5.  Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20),
6.  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
7.  Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 - ZIUOPDVE).
(2)  S tem zakonom se z namenom omilitev posledic COVID-19 odstopa od določb naslednjih zakonov:
1.  Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE in 203/20 - ZIUPOPDVE),
2.  Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 - ZIUOPDVE),
3.  Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19 in 203/20 - ZIUPOPDVE),
4.  Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20),
5.  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 - ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 - ZFRO),
6.  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 36/19 in 189/20 - ZFRO),
7.  Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19),
8.  Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 73/19 - odl. US in 175/20 - ZIUOPDVE),
9.  Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 100/13).
(3)  S tem zakonom se določajo tudi dodatni začasni ukrepi za omilitev posledic COVID-19 na področju invalidskega varstva, socialnega