Danes je 13.7.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 386/1998, Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami, z dne 1.10.2005

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za dejavnost poslovanja z nepremičninamiZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
3770/2005
1.10.2005
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost poslovanja z nepremičninami na pridobiten način in delavce, ki pri upravnikih večstanovanjskih hiš oskrbujejo le-te s paro, plinom in toplo vodo.
3. člen
Osebna veljavnost
(1)  Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2)  Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
(3)  Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ta kolektivna pogodba ne velja.
4. člen
Časovna veljavnost
(1)  Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja do 31. 12. 1999. Pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2)  Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se nanaša na uresničevanje določb od 42. do 56. člena te pogodbe. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31. 12. za naslednje leto.
5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi
(1)  Izraz »delodajalec« pomeni vsako tujo ali domačo fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.
(2)  Izraz »delavec« pomeni delavca oziroma delavko, ki je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
(3)  Izraz »poslovodni organ« pomeni osebo oziroma osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne vpisane v ustrezni register.
(4)  Izraz »poslovodni delavec« pomeni delavca, ki opravlja naloge poslovodnega organa.
(5)  Izraz »delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi« pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi opravili ali statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).
(6)  Izraz »splošni akt« pomeni akt delodajalca, ki na splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.
(7)  Izraz »gospodarska dejavnost« je skupni pojem za naslednja področja iz standardne klasifikacije dejavnosti:
a)  tržnih dejavnosti storitev:
K - poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve,
K 70/1 - poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K 70/2 - dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K 70/31 - dejavnost agencij za posredovanje pri prodaji nepremičnin,
K 70/32 - poslovanje z nepremičninami za plačilo po pogodbi,
K 74/2 - projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
K 74 - druge poslovne storitve;
b)  tržnih proizvajalcev blaga:
E - oskrba z elektriko in plinom,
E/40.3 - oskrba s paro, plinom in toplo vodo, ki jo dobavljajo upravniki večstanovanjskih