Danes je 15.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 600/2014, Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, z dne 1.11.2022

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
KOLEKTIVNA POGODBA
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
3700/2022
1.11.2022
1. člen
(uvodni člen)
(1)  Pogodbeni stranki s to kolektivno pogodbo avtonomno urejata medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev skladno z zakoni.
(2)  Kolektivna pogodba obsega obligacijski in normativni del ter tarifno prilogo. Obligacijski del ureja pravice in obveznosti strank kolektivne pogodbe, normativni del pa ureja pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev iz delovnih razmerij. Tarifna priloga, ki je sestavni del normativnega dela te pogodbe, določa najnižje osnovne plače, druge vrste plačil in povračil stroškov v zvezi z delom.
2. člen
(stranki kolektivne pogodbe)
(1)  Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe sta Združenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za tekstilno, oblačilno in usnjarsko-predelovalno, kot predstavnik delodajalcev in Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, kot predstavnik delavcev.
(2)  Uporabniki te kolektivne pogodbe so delodajalci, člani pogodbene stranke in pri njih zaposleni delavci ali drugi sopodpisniki KPtoupd.
I. OBLIGACIJSKI DEL
I.1. Splošno
3. člen
(krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
4. člen
(stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)
Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od navedenih dejavnosti:
 
C13 Proizvodnja tekstilij
C13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.10 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
C13.2 Tkanje tekstilij
C13.20 Tkanje tekstilij
C13.200 Tkanje tekstilij
C13.3 Dodelava tekstilij
C13.30 Dodelava tekstilij
C13.300 Dodelava tekstilij
C13.9 Proizvodnja drugih tekstilij
C13.91 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
C13.92 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
C13.93 Proizvodnja preprog
C13.930 Proizvodnja preprog
C13.94 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
C13.95 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
C13.96 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C13.99 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
C14 Proizvodnja oblačil
C14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih
C14.11 Proizvodnja usnjenih oblačil