Danes je 16.6.2024
Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 881/2010, Zakon o storitvah na notranjem trgu, z dne 10.7.2023

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O STORITVAH NA NOTRANJEM TRGU
(ZSNT)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L)
2381/2023
10.7.2023
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  Ta zakon določa splošna pravila, ki urejajo izvajanje pravice do svobode ustanavljanja ponudnikov storitev in prostega čezmejnega opravljanja storitev ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni kakovosti storitev.
(2)  Ta zakon določa tudi pravila o upravnem sodelovanju državnih organov Republike Slovenije s pristojnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije in državah članicah Evropskega gospodarskega prostora glede nadzora nad ponudniki storitev.
(3)  S tem zakonom se v slovenski pravni red delno prenašata naslednji direktivi Evropske unije:
-  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/123/ES) in
-  Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2017 o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 46), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1).
2. člen
(področje uporabe zakona)
(1)  Ob upoštevanju omejitev iz 3. in 4. člena tega zakona, se ta zakon uporablja za izdajo dovoljenj, potrebnih za začetek opravljanja storitev, in za prosto čezmejno opravljanje storitev, s strani ponudnikov storitev s sedežem v državah članicah.
(2)  Ne glede na prejšnji odstavek ta zakon ne ureja:
-  liberalizacije gospodarskih javnih služb in drugih storitev splošnega gospodarskega pomena, njihovega organiziranja in financiranja ter posebnih obveznosti, ki veljajo za njihovo izvajanje;
  - privatizacije javnih subjektov, ki opravljajo te storitve;
  - odprave monopolov pri opravljanju storitev in državnih pomoči, za katere veljajo pravila Evropske unije o konkurenci, ter
  - posebnih in izključnih pravic za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.
3. člen
(splošne in področne izključitve)
(1)  Ta zakon se ne uporablja za:
  - negospodarske storitve splošnega pomena;
  - storitve, katerih bistvena značilnost je finančna storitev bančništva, kreditiranja, zavarovalništva in pozavarovalništva, pokojnin ali rent, vrednostnih papirjev, naložbenih skladov, opravljanje plačil, naložbenega svetovanja, vključno s storitvami, ki jih urejajo predpisi o bančništvu, pri čemer se v to izjemo ne uvrščajo storitve, katerih bistvo ni finančna storitev (npr. operativni lizing);
  - zagotavljanje elektronskih